Image default
ΥΓΕΙΑ

Διοικητές ΥΠΕ και νοσοκομείων: Στις 30 και 31 Μαρτίου η γραπτή ηλεκτρονική εξέταση των υποψηφίων

Το Σαββατοκύριακο 30 και 31 Μαρτίου θα διεξαχθεί η γραπτή ηλεκτρονική εξέταση των υποψηφίων για την κάλυψη των θέσεων διοικητών και υποδιοικητών των Υγειονομικών Περιφερειών, καθώς και διοικητών και αναπληρωτών διοικητών νοσοκομείων, όπως ανακοινώθηκε από τον ΑΣΕΠ.

Η εξέταση θα πραγματοποιηθεί στις κτιριακές εγκαταστάσεις της OTEAcademy (Σπάρτης 1 και Πέλικα, 151 22, Μαρούσι Αττικής).

Τρεις ενότητες δοκιμασιών

Η εξέταση για τους υποψηφίους είναι κοινή και θα περιλαμβάνει τρεις ενότητες δοκιμασιών (τεστ): Παραγωγικός Συλλογισμός, Επαγωγικός Συλλογισμός και Διαχείριση Εργασιακών Σεναρίων.

Η εξέταση για τις δύο πρώτες ενότητες θα πραγματοποιηθεί μέσω προσαρμοστικών τεστ (Computerized Adaptive Testing – CAT) που θα περιλαμβάνουν ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών και / ή άλλου είδους κλειστού τύπου ερωτήσεων και για την τρίτη ενότητα περιλαμβάνει ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών που θα αφορούν προσομοίωση εργασιακών καταστάσεων.

Για την εξοικείωση των υποψηφίων με τις απαιτήσεις της διαδικασίας έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα και στο κανάλι του ΑΣΕΠ στο Youtube παραδείγματα για κάθε εξεταζόμενη ενότητα.

Η εξέταση διαρκεί περίπου 1 ώρα και 40 λεπτά.

Η Κεντρική Επιτροπή του διαγωνισμού σημειώνει ότι οι υποψήφιοι πρέπει να προσέλθουν στο εξεταστικό κέντρο έως την αντίστοιχη αναγραφόμενη ώρα προσέλευσης, αλλιώς δεν θα τους επιτραπεί η είσοδος.

Η συνολική διάρκεια της εξέτασης των τριών ενοτήτων δοκιμασιών είναι περίπου 1 ώρα και 40 λεπτά και σε αυτή συμπεριλαμβάνεται χρόνος εξοικείωσης για κάθε εξεταζόμενη ενότητα.

Περιγραφή του τεστ ανά εξεταζόμενη ενότητα

1. Παραγωγικός Συλλογισμός

Περιγραφή

Το τεστ Παραγωγικού Συλλογισμού αξιολογεί την ικανότητα των υποψηφίων να οδηγούνται σε λογικά συμπεράσματα και να επιλύουν προβλήματα ή να ολοκληρώνουν εργασιακά σενάρια με βάση τις παρεχόμενες πληροφορίες, οι οποίες κάποιες φορές μπορεί να είναι ελλιπείς. Η ικανότητα παραγωγικού συλλογισμού είναι σημαντική για την αποτελεσματική λήψη αποφάσεων στο πλαίσιο διαφορετικών εργασιακών θέσεων και απαιτήσεων.

Τρόπος εξέτασης

Σε αυτό το τεστ οι ερωτήσεις θα είναι σε διαδραστική μορφή και μπορεί να περιέχουν ημερολόγια, εργασιακές ατζέντες κ.ο.κ. Οι ερωτήσεις θα περιλαμβάνουν επίσης συνοπτικές πληροφορίες και οδηγίες σε γραπτή μορφή. Η διαδραστική μορφή του τεστ σημαίνει ότι, αντί να δίνονται έτοιμες εναλλακτικές απαντήσεις για κάθε ερώτηση, οι υποψήφιοι θα κληθούν να διαμορφώσουν τις απαντήσεις, αλληλοεπιδρώντας με τα επιμέρους στοιχεία των ερωτήσεων. Πιο συγκεκριμένα, θα κληθούν να κατανοήσουν (και να συνδυάσουν) τις πληροφορίες και τις οδηγίες που παρέχονται για κάθε ερώτηση, ώστε να οδηγηθούν στη σωστή απάντηση, την οποία θα πρέπει να διαμορφώσουν κάνοντας κλικ ή σύροντας τα στοιχεία της ερώτησης.

Λόγω της διαδραστικής μορφής του τεστ παραγωγικού συλλογισμού, και για την καλύτερη κατανόηση του ορθού τρόπου συμπλήρωσης των διαφορετικών ειδών ερωτήσεων από τις οποίες απαρτίζεται, έχει δημιουργηθεί το παρακάτω βίντεο που περιλαμβάνει καθοδηγούμενη περιήγηση στο περιβάλλον του τεστ και επεξήγηση του τρόπου συμπλήρωσης των παραδειγμάτων.

2. Επαγωγικός Συλλογισμός

Περιγραφή

Το τεστ Επαγωγικού Συλλογισμού αξιολογεί την ικανότητα των υποψηφίων να αναγνωρίζουν μοτίβα και κανόνες λογικής που εφαρμόζονται σε ακολουθίες αφηρημένων σχημάτων και να χρησιμοποιούν τους κανόνες αυτούς για την επίλυση προβλημάτων και τη λήψη αποφάσεων.

Η ικανότητα επαγωγικού συλλογισμού είναι σημαντική σε δραστηριότητες που απαιτούν λογικό ή αναλυτικό τρόπο σκέψης, χωρίς το δεδομένο ερέθισμα να είναι κάποια συγκεκριμένη έννοια ή πληροφορία, όπως είναι μία λέξη ή ένας αριθμός. Τα άτομα που έχουν καλή επίδοση σε αυτό το τεστ είναι σε θέση να αναλύουν και να συσχετίζουν με λογικό τρόπο πολλαπλές πληροφορίες που μπορεί να παρουσιάζονται ακόμα και σε αφηρημένη μορφή, ενώ τείνουν να επιδεικνύουν σφαιρική αντίληψη και στρατηγική σκέψη και να είναι ικανά στον εντοπισμό σφαλμάτων ή και ασυνεπειών σε εργασιακές διαδικασίες. Επίσης, ο επαγωγικός συλλογισμός σχετίζεται με εργασιακά καθήκοντα που απαιτούν δημιουργική επίλυση προβλημάτων και παραγωγή καινοτόμων ιδεών.

Τρόπος εξέτασης

Σε αυτό το τεστ θα παρουσιαστούν ερωτήσεις σε μορφή εικόνων, οι οποίες περιέχουν σχήματα, γραμμές και μοτίβα. Οι ερωτήσεις δεν θα περιλαμβάνουν κείμενα, αριθμητικά δεδομένα ή επιπλέον γραπτές πληροφορίες/οδηγίες. Οι υποψήφιοι θα κληθούν να κατανοήσουν τα μοτίβα και τους κανόνες λογικής που διέπουν τα διαφορετικά σχήματα σε μια ερώτηση, ώστε να αναγνωρίσουν σωστά το κομμάτι που λείπει ή το επόμενο βήμα σε μια αλληλουχία εικόνων.

Αναλυτικότερα, στο πάνω μέρος κάθε σελίδας, θα δίνονται εικόνες με αφηρημένα σχήματα, οι οποίες αλλάζουν με βάση κάποιο μοτίβο. Σε μία από τις εικόνες θα απουσιάζει ένα σχήμα. Η θέση από την οποία λείπει κάθε φορά το σχήμα υποδεικνύεται με ένα ερωτηματικό (?). Οι υποψήφιοι θα πρέπει να επιλέξουν την απάντηση που αντικαθιστά το ερωτηματικό από τις πέντε εναλλακτικές απαντήσεις, οι οποίες θα παρουσιάζονται στο κάτω μέρος κάθε σελίδας. Σε κάθε ερώτηση, μία και μόνο μία από τις προτεινόμενες εναλλακτικές απαντήσεις είναι η σωστή.

3. Διαχείριση Εργασιακών Σεναρίων

Περιγραφή

Το τεστ Διαχείρισης Εργασιακών Σεναρίων αξιολογεί την ικανότητα των υποψηφίων να διαχειρίζονται αποτελεσματικά ένα εύρος υποθετικών εργασιακών καταστάσεων (case studies), τα οποία σχετίζονται με διευθυντικούς/διοικητικούς ρόλους.

Τρόπος εξέτασης

Σε αυτό το τεστ θα παρουσιαστούν ερωτήσεις σε μορφή γραπτών κειμένων. Σε κάθε ερώτηση περιγράφεται ένα εργασιακό σενάριο, το οποίο θα μπορούσε να αποτελεί μέρος της εργασιακής πραγματικότητας ενός διευθυντικού/διοικητικού στελέχους, και το οποίο απαιτεί κάποιου είδους διαχείριση. Το κάθε σενάριο ακολουθείται από τέσσερεις εναλλακτικές επιλογές, οι οποίες δηλώνουν πιθανούς τρόπους αντιμετώπισης της κατάστασης. Οι υποψήφιοι θα κληθούν να διαβάσουν προσεκτικά το κάθε σενάριο και έπειτα να επιλέξουν ποια από τις τέσσερεις αυτές επιλογές, κατά την κρίση τους, περιγράφει την πιο αποτελεσματική αντιμετώπιση της συγκεκριμένης κατάστασης. Η επιλογή αυτή ενδεχομένως να μη διαμορφώνει μια ολοκληρωμένη στρατηγική για την αντιμετώπιση όλων των πτυχών της κατάστασης, αλλά να αποτελεί την πιο αποτελεσματική ενέργεια, συγκριτικά με τις τρεις άλλες εναλλακτικές που δίνονται. Μία και μόνο μία επιλογή είναι η πιο αποτελεσματική σε κάθε περίπτωση.

Παράδειγμα Ερώτησης Διαχείρισης Εργασιακών Σεναρίων

Εργάζεστε σε μια Διεύθυνση ενός δημοσίου φορέα, η οποία αποτελείται από είκοσι έξι (26) υπαλλήλους και έχει σημαντικό φόρτο εργασίας. Σας έχει ζητηθεί να αναλάβετε το ρόλο του/της Αναπληρωτή/ριας, καθώς ο Προϊστάμενός σας θα απουσιάζει λόγω κάποιου έκτακτου προσωπικού ζητήματος για τους επόμενους τέσσερεις (4) μήνες. Η έκτακτη άδεια του Προϊσταμένου σας φαίνεται ότι έχει επηρεάσει την απόδοση των υπαλλήλων της Διεύθυνσης, κυρίως ως προς τον καθορισμό των προτεραιοτήτων, με αποτέλεσμα να χρειάζεται να επεμβαίνετε συχνά στις καθημερινές εργασίες τους για να εξασφαλίσετε την έγκαιρη ολοκλήρωση των παραδοτέων. Επίσης, έχετε διαπιστώσει ότι τα λάθη αυξάνονται, χωρίς η μείωση της απόδοσης να έχει μέχρι τώρα άμεση επίπτωση στην εξυπηρέτηση των πολιτών.

Ποια από τις παρακάτω ενέργειες θεωρείτε ότι είναι η πιο αποτελεσματική για τον χειρισμό της κατάστασης;

Α. Προετοιμάζετε και θέτετε βραχυπρόθεσμους στόχους, τους οποίους παρακολουθείτε σε εβδομαδιαίες συναντήσεις με την ομάδα σας.

Β. Στην επόμενη ενημέρωση της ομάδας σας, αναδεικνύετε τις εν λόγω αστοχίες και επισημαίνετε ότι εφεξής, ως Αναπληρωτής/ρια, δεν θα αποδεχτείτε τέτοιες συμπεριφορές.

Γ. Κάνετε εισήγηση για την πρόσληψη ή μετακίνηση στη Διεύθυνσή σας ενός ακόμα ατόμου, ώστε να μοιραστεί καλύτερα ο φόρτος εργασίας εντός της Διεύθυνσης.

Δ. Δεν είναι δική σας αρμοδιότητα να εμπλακείτε σε μεγαλύτερο βαθμό, οπότε συνεχίζετε να εργάζεστε όπως το κάνατε, φροντίζοντας να μην υπάρχουν επιπτώσεις στην εξυπηρέτηση πολιτών.

Επεξήγηση σωστής απάντησης: Η σωστή απάντηση είναι η Α, διότι όλα τα εμπλεκόμενα άτομα ενημερώνονται και συνιστούν ενεργά μέρη της λύσης, ενώ εσείς παραμένετε διαρκώς ενημερωμένος/η.


Μετάβαση στην Πηγή
Author: ygeiamou.gr team

Σχετικές αναρτήσεις

Θεσσαλονίκη: Απότομη αύξηση του ιικού φορτίου του κορωνοϊού δείχνουν οι μετρήσεις στα λύματα

admin

Πανώλη στα αιγοπρόβατα: Κλείνουν μέχρι την Παρασκευή τα σφαγεία της Θεσσαλίας – Τι προβλέπει η απόφαση Κουρέτα

admin

Γιατροί ΕΣΥ: Μέχρι τις 9 Αυγούστου οι αιτήσεις για να δουλέψουν (και) στον ιδιωτικό τομέα

admin
Translate »